X
تبلیغات
زولا

فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هرماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است.در اوستا و پارسیباستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین و در فارسی فرورتین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.

بنابه عقیده پیشینیان، ده روز پیش از آغاز هرسال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند.فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب، به دنیای دیگر می روند.اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هرماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جز: جز نخست "اشا" از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است. جز دیگر "وهیشت" صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی، پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت "مانند بهشت" هم آمده است.