X
تبلیغات
زولا

ایرانی، هموطن، باز آمد صدای ابهت، ندای قدرت، آوای صلح و آزادی


برتو شاد باشد این روز به نام جاویدان مرد صلح بشر کوروش بزرگ

من برده داری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم
***
فرمان دادم که همه ی مردم درپرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند
***
فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند
***
خدای بزرگ از کردار من خشنود شد...او برکت و مهربانی اش را ارزانی داشت
***
من همه ی شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم
***
فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بودند را بگشایند
***
همه ی خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم
***
و خانه های ویران آنان را آباد کردم
***
همه ی مردم رابه همبستگی فراخواندم
***
من برای همه ی مردم جامعه ای آرام فراهم ساختم وصلح وآرامش رابه تمامی مردم اعطاکردم


************************


تو را این دل سراییست خالصانه………………تویی شاه جهانم عاشقانه
تو با اسب سیاه خود فکندی……………………….تمام خاک دنیا فاتحانه
بود تنها یگان دستی به شمشیر………..که گیرد دست دشمن را نشانه
چه گویم از سپاه و ارتش تو………………….که شد تا قلب یونان آن روانه
اگر مانده کنون این نام ایران……………….ببوسد دست شاهش عاجزانه
منم سرباز تو شاه جهانم……………………….به کردارت به پندارت یگانه
همی گفتار تو گفتار نیک است………………تو دادی درس عدل و عادلانه
قسم خوردم به نامت آریایی…………………..تویی حافظ خاکت هر زمانه
زنم فریاد و گویم نام کوروش………………………. بود تنها سوار جاودانه