X
تبلیغات
زولا


متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر:اینک که به یاری مزدا ُتاج سلطنت ایران و بابل و کشورها ی جهات اربعه را به سر گذاشته ام اعلام می کنم:که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهدُ دین و آیین و رسوم ملت هایی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من ُ دین و آیین و رسوم ملتها یی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار دهندو به آنها توهین نمایند.به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است مرا به سلطنت قبول کند یا نکند ُ و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت مال منقول یا غیر منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب آن تصرف نماید.من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاد است که هر دینی که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط به اینکه به حقوق دیگران لطمه نزند .من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیر ی که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد .مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و رسم بردگی باید به کلی از جهان بر افتد .و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملت های ممالک اربعه به عهده گرفته ام موفق گرداند.دعای کوروش بزرگ در حق سرزمین ایران:اهورامزدا این سرزمین را ُ این مرزوبوم را ُ از کینه از دشمن ُ از دروغ ُ و از خشکسالی حفظ کند.