X
تبلیغات
رایتل

1.کاساندان :

 پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه ٢٨  کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است. مورخین یونانی ( گزنفون ) از وی به نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است. 


2. آتوسا
زنی که تاریخ بارها و بارها در تاریخ از او یاد شده آتوسا، دختر کوروش است که همسر داریوش شد و تاثیر فراوانی بر تاریخ ایران گذاشت. در آن هنگامه بود که رسم شد زن شاهنشاه بانوی ایران شود و همان هنگامه آتوسا بود که همسر شاهنشاه را ملکه نامیدند. آتوسا مهر فراوانی به آموختن و آموزاندن داشت کلاس برپا می کرد و آن چه را که آموخته بود با پیرامونیانش می آموزاند. به اندازه ای مردم را دوست می داشت و با مردم یکرنگ و مهربان بود که ایرانیان در آن هنگام به وی مادر ایران لقب داده بودند. ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری و روحی داریوش دانسته است. 
3. فــرخ رو
نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریـــــخ ایران ثبت شده است.از او اطلاعات چندانی در دسترس نیست با این وجود می دانیم وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.
4. آرتادخت
وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روســــی خاور شناس بزرگ . او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی کوچکتـــــرین خطایی مرتکب نشدو اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید.
چنانچه برآمده است از کارهای بزرگ او در گردآوری دارایی کشور و دیگری جلوگیری از هزینه های بیهوده به ویژه درباریان و دیگری گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است.
5. یوتاب :

 سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است. وی درنبرد با اسکندر گجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد . از او به عنوان شاه آتروپاتان ( آذربایجان ) در سالهای ٢٠ قبل از میلاد تا ٢٠ پس از میلاد نیز یادشده است . با اینهمه هم آریوبرزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید از خود برجای گذاشتند.

6. آرتمیز :

 نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال ۴٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد . تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.آرتمیس نیز درست میباشد.


7. آزرمی دخت :

 شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶٣١ میلادی . او دختر خسرو پرویز بود که پس از” گشتاسب بنده” بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد. آذرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود . واژه این نام به چم ( معنی) پیر نشدنی و همیشه جوان است
8.آذرآناهید :

 ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی . نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است . ( ٢۵٢ ساسانیان )

9. پرین :

بانوی دانشمند ایرانی . او دختر کیقباد بود که در سال ٩٢۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرا نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است . از او چند کتاب دیگر گزارش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است


10. زربانو :

سردار جنگجوی ایرانی . دختر رستم و خواهر بانو گشسب . او در سوار کاری زبده بوده است که در نبردها دلاوری ها بسیاری از خود نشان داده است . تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرده

11. گردآفرید :

 یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران . تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسیمردانه با سهراب زور آزمایی کرد . فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان یادمیکند

12. آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامیکوتاه از وی به میان آورده اند


13. گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی . او خواهر بهرام چوبینه بود . فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرویز یاد کرده که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرار داشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان دادهاست . ( ساسانی ٣۴٨ + شاهنامه فردوسی )٢٧۴


14. هلاله : پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش ( ٣٩١ یشتها ۱+۲۷۴ یشتها ۲)کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را “همایچهر آزاد” ( همای وهمون ) نیز گفته اند . او مادر داراب بود و پس از “وهومن سپندداتان” بر تخت شاهنشاهیایران نشست . وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبتقوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است

15. پوران دخت:

شاهنشاه ایران در زمان ساسانی. وی زنی بود که بر بیش از 10 کشور آُسیایی حکومت میکرد او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود


16. شیرین :

 شاهزاده ارمنی . ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود و شاه ارمنستان زیر  نظر شاهنشاه ایران . خسرو پرویز و شیرین حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند . شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای نستور شهریار فرود و مردانشه بدنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند
سپس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرو نهاند و با خوردن زهری عشقش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان باختند

17. بانو گشنسب :

دختر دیگر رستم  خواهر زربانوی دلیر . نام بانو گشنسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است . یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز رستم و بانوگشنسب است . او منظومه ای نیز به نام خود دارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیا موجود است.

 

آیا میدانید : 29 اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است و این روز فقط در تقویم ایران نیست؟
آیا میدانید : چند سال دیگر ، با نابودی کامل تخت جمشید باید سپاسگذار کشورهایی چون فرانسه باشیم که چندی از تخت جمشید را در موزه های خود حفظ کردند.  

 

آیا میدانید: اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت ۴۰سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری کرد

آیا میدانید : کمبوجیه فرزند کورش بدلیل کشته شدن ۱۲ ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی از ایرانیان به دشنام دادن و تمسخر پرداخته بود ، با ۲۵۰ هزار سرباز ایرانی در روز ۴۲ از آغاز بهار ۵۲۵ قبل از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد. او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی احترامی به آنان ننمود.

آیا میدانید : داریوش کبیر با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد و در بهار ۵۲۰ قبل از میلاد تاج شاهنشاهی ایران رابر سر نهاد و برای همین مناسبت ۲ نوع سکه طرح دار با نام داریک ( طلا ) و سیکو ( نقره) را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین پولهای جهان شد.
آیا میدانید : داریوش کبیر طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را اجباری و به صورت کاملا رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند که به همین مناسبت خط آرامی یا فنیقی را جایگزین خط میخی کرد که بعدها خط پهلوی نام گرفت. 

 

آیا میدانید : داریوش در پاییز و زمستان ۵۱۸ - ۵۱۹ قبل از میلاد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحی کرد و با الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک چندین تن از معماران مصری بروی کاغذ آورد. 

 آیا میدانید : کوروش کبیر بعد از تصرف بابل ۲۵ هزار یهودی برده را که در آن شهر بر زیر یوغ بردگی شاه بابل بودند آزاد کرد.

آیا میدانید : داریوش در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کورش را به اتمام رساند و جاده سراسری آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت.
آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش کبیر به صورت ماکت ساخته شد تا از بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد که فقط ماکت کاخ پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۸۰ سال به طول انجامید.

آیا میدانید : داریوش برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بوده ۲۵ هزار کارگر به صورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود و به هر استادکار هر ۵ روز یکبار یک سکه طلا ( داریک ) می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن - کره - عسل و پنیر میداده است و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند.  

آیا میدانید : داریوش در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون طلا مزد می داده است که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب میشده . این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بوده اند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است.

آیا میدانید : تقویم کنونی ( ماه ۳۰ روز ) به دستور داریوش پایه گذاری شد و او هیاتی را برای اصلاح تقویم ایران به ریاست دانشمند بابلی "دنی تون" بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیلی رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است.
آیا میدانید : داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گزاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند.

آیا میدانید : داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه - وزارت آب - سازمان املاک -سازمان اطلاعات - سازمان پست و تلگراف ( چاپارخانه ) را بنیان نهاد. آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازی شده در جهان توسط داریوش ساخته شد.

آیا میدانید : داریوش برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزوی از امپراطوری ایران بوده سدی عظیم بروی رود سند بنا نهاد. 

 آیا میدانید : فیثاغورث که بدلایل مذهبی از کشور خود گریخته بود و به ایران پناه آورده بود توسط داریوش کبیر دارای یک زندگی خوب همراه با مستمری دائم شد.  

 

اشعار در  وصف کوروش: 

تو را این دل سراییست خالصانه………………تویی شاه جهانم عاشقانه
تو با اسب سیاه خود فکندی……………………….تمام خاک دنیا فاتحانه 

بود تنها یگان دستی به شمشیر………..که گیرد دست دشمن را نشانه
چه گویم از سپاه و ارتش تو………………….که شد تا قلب یونان آن روانه
اگر مانده کنون این نام ایران……………….ببوسد دست شاهش عاجزانه
منم سرباز تو شاه جهانم……………………….به کردارت به پندارت یگانه
همی گفتار تو گفتار نیک است………………تو دادی درس عدل و عادلانه 

قسم خوردم به نامت آریایی…………………..تویی حافظ خاکت هر زمانه 

زنم فریاد و گویم نام کوروش………………………. بود تنها سوار جاودانه 

  

**********************************

 هرگز نخواب کوروش!

 دارا جهان ندارد                 سارا  زبان ندارد

رستم در این هیاهو             گرز گران ندارد

روز وداع خورشید             زاینده رود خشکید  

زیرا دل سپاهان                نقش جهان ندارد   

بر نام پارس دریا               نامی دگر نهادند      

گوییکه آرش ما                تیرو کمان ندارد             

 دریای مازنی ها              بر کام دیگران شد

دارا کجای کاری؟            دزدان سرزمینت

بر بیستون نوشتند          اینجا خدا ندارد ! !

هرگز نخواب کوروش!     

بی نام تو وطن نیز        نام ونشان ندارد . . .   

************************** 

آرام بخواب کوروش!
دشمنان فرزند نمایت، تشنگی خاک به معرفت را در آب غرق خواهند کرد، آوازه ات اگر چه بلند و فرامین ات اگر چه جهانی
اندیشه هایت اگر چه انسانی اما خصم بداندیشان حتی به سهم ناچیز تو از دنیای خاکی هم رحم نمی کند.
آرام بخواب کوروش!
اگر دو هزار و پانصد سال آسمان آبی به تماشای مقبره ات می بالید،از این پس آبی آب، تو را در آغوش خواهد کشید.
آرام بخواب کوروش!
اگر روزی دختران و زنانت را با حقارت و اسارت در بیابانهای خشک و سوزان به نمایش میگذاشتند، امروز نیز آن تاریخ در بیابانهای زرق و برق گرفته تکرار میشود.
آرام بخواب کوروش!
اگر روزی بیگانگان ، خاکت را به توبره میکشیدند امروز سفیران غم و نکبت خود این کار را میکنند . . . ! چه سر گذشت غم انگیزیست کوروش، فرزندان بی انصافت مهربانی تو را کجا جا گذاشته اند؟ گویا فراموش کردن ندای جهانی صلح تو
برای فرزندانت آسانتر از گردن نهادن به خشم تمدن سوزان بوده است، چگونه در خرابه های تو و در بقایای کتیبه های نابود شده ات،
بر دشمنان زبون نماز گزارم . . .   

************************** 

 

گردی  از  راهی  نمی  خیزد  سواران  را  چه  شد        مرده اند  از  بیم  یاران  نامداران را چه شد
از    هجوم    تازیان    شوم    قلب    من    گرفت      شیرمردان دیارم بابکانم خسروانم را چه شد
دور   تا   دورم    همه    اعراب   خیمه   می  زنند      دوستان  ما  کجا  رفتند  یاران  را  چه  شد
هر   کجا   سوز   جگرها   هست   و   تاراج   مکان      روح  ایرانی   و   بوی  آریایی  را   چه   شد
زیر   ظلم   لشکر   اعراب    پشت   من    شکست   کاوه لشکر شکن کو  شهسواران را  چه  شد
جزصدای گنگ وبی مفهوم چیزی نمی آید به گوش      آریاییها  کجا  رفتند  فارسبانان  را  چه شد
لشکر    اعراب    به   قلب   سرزمین    ما   رسید       رستم  و  گودرز  کو اسفندیاران را  چه شد 

 

**************************  

 

 

 

از دل ویرانهای تخت جمشید
از میان یادهای فرٌ جمشید
از دل خاک گوهربار نیاکان
امپراطوری بی‌همتای ایران
یک صدایی خسته اما پر وقاربانگ می‌آرد  

منم کوروش .. شه و شاهنشه ایران

 درودم بر تو ای کوروش
تو ای دادار هر چه داد
تو ای کوبندۀ بیداد
تو ای فریاد آبادی
تو ای آغاز آزادی
تو ای خورشید بی‌پایان
الا شاهنشه ایران....
درود قوم موسی راز قلب کشور داوود پذیرا باش
شهنشاها....:
گر چه فرزندان ایران حرمت و یاد تو را گم کرده‌اند اینک
گرچه در جای عزیز مهر یزدان
کیش بیگانه به منزل کرده‌اند اینک
گر چه نیک گفتار و نیک پندار و نیک کردار یزدان را
فراموش کرده‌اند اینک
بدان کورش شه ایران که قوم و ملت موسی
سر تعظیم به در گاهت فرومی‌آورد امروز
به پاس نام آزادی که بر نامت نگین گشته
به یاد مهر انسانی که در جانت اجین گشته
به پاس دولت بخشنده وجدان
به پاس مهر شاهنشاهی ایران
شهنشاها...:  

جلال و حرمت روح و روانت رابه قلب و دیدۀ
آکنده خواهیم کرد.

 کوروش بزرگ

 

دعای کوروش بزرگ در حق سرزمین ایران:
اهورامزدا این سرزمین را، این مرزوبوم را، از کینه ،از دشمن، از دروغ و از خشکسالی حفظ کند.

متن سنگ قبر کوروش کبیر
کوروش قبل از مرگش با هوشیاری و ذکاوت خاصی وصیت به دفن خود و مادرش ماندانا در مکانی دست نیافتنی می نماید.اسکندر مقدونی پس از غارتهای فراوان و تخریب مکانهای ایرانیان به قبر کوروش میرسد و در صدد اهانت به مدفن او برمی آید که در نهایت تعجب به کتیبه ای داخل معبد میرسد که کوروش خطاب کرده: اینجا ملک فرمانروائی من است ...
...
اینجا ملک دلیران است و این ملک هیچ خائن و غارتگری را نمی پذیرد...و مطالبی که حاکی از سلطه مستحکم کوروش و ایرانیان بر سرزمین پارس دارد.و اسکندر ناموفق منصرف میشود.بعدها اعراب روی آن کتیبه خطوط عربی و آیه های قرآن حکاکی میکنند که هنوز هم برجاست.دلیل سلامتی نسبی مقبره کوروش نیز بدان جهت است که با حمله عربها به منطقه پارسه و پاسارگاد ساکنین بازمانده آنجا قبر کوروش را مقبره مادر حضرت سلیمان (ع) ذکر نموده تا متجاوزین از تخریب مکان منصرف شوند. 

 آرامگاه کوروش2 


 

آرامگاه کوروش3

متن روی سنگ قبر
من کوروش هستم ، شاه هخامنشی، ای مردی که هر که هستی و از هر کجا می آیی، زیرا میدانم که خواهی آمد، من کوروش هستم که به ایرانیان شاهنشاهی بخشید . با من مشاجره مکن یگانه چیزی که هنوز برای من باقی مانده است، یک مشت خاک ایران است که پیکر مرا پوشانده ! ! ! 

 زن دوره هخامنشی

 

 امپراطور یونان به کوروش بزرگ گفت: ما برای شرف میجنگیم شما برای پول. کوروش پاسخ داد:" هرکس  برای نداشته هایش میجنگد

**************************

 استرابون که با اسکندر به ایران آمد و مقبره کوروش را دید می گوید:


 اسکندر بعد از اینکه مقابل مقبره رسید همانطور که در معبد خدایان یونانی رعایت احترام میکرد مراسم احترام  را بجا آورد و به کسانی که اطرافش بودند گفت:


 این کسی است که بزرگترین پادشاه جهان بود و امیدوارم خدایان به من توفیق دهند که مثل او شوم. 

**************************

 روزی دختری به کوروش کبیر گفت من عاشق تو هستم.کوروش گفت لیاقت شما برادر من است که خیلی از  من زیباتر است و اکنون پشت سر شما ایستاده.دختر برگشت و عقب را نگاه کرد اما کسی را ندید آنگاه  کوروش گفت اگر شما عاشق من بودید هرگز پشت سرتان را نگاه نمیکردید...!!! 

**************************

 فرمان دادم بدنم را بدون تابوت ومومیایی به خاک سپارند، تـا تـکــه تـکــه ی بـدنـم قـسـمـتـی از خـاک  ایـران شــود. 

**************************

 کوروش

 مردی که اعتقاد داشت : بردلها حکومت میکند نه برسرزمین ها

 ز پارس برآمدم. از پارسوماش. این گفته من است. کوروش پسر ماندانا و کمبوجیه. من کوروش هخامنش  فرمان دادم که بر مردمان ملال نرود. زیرا ملال مردمان ملال من است و شادمانی مردمان شادمانی من. بگذارید هرکس به آیین خویش باشد. زنان را گرامی بدارید. فرودستان را دریابید و هرکس به تکلم قبیله خویش سخن گوید. گسستن زنجیرها آرزوی من است. ما شب و شقاوت را خواهیم زدود، زندگی را ستایش خواهیم کرد. تا هست سرزمین من آسمانی باد. که در او رودهای بسیاری جاری است. ما دامنه ها و دشت هایی داریم دریا وار. سحرآمیز، سرسبز و برکت خیز و شما را گفتم این بهشت بی گزند را گرامی بدارید. سرزمین من توان شکفتنش بسیار است. سرزمین من، مادر من است. تا هست خنده شادی خیز کودکان خوش باد، تا هست شهریاری بانوان و آواز خنیاگران خوش باد. تا هست رودها بسیارتر و بسیارتر باد. از اندوه و عزا به دور باد سرزمین من. تا هست هرگز دلتنگی به دیدارتان نیاید. تا هست اندوه آدمیان مرده باد. به یادتان می آورم بهترین ارمغان آدمی آزادی است. باشد که تا هست از خان و مان ملتم عطر و ترانه برخیزد. مردمان ما شایسته آرامش و آزادی اند، مردمان ما شایسته شادمانی و ترانه اند. مردمان ما شایسته عدالت و علاقه اند، دودمانتان در آرامش، زندگی هاتان دراز، و  آینده تان روشن تر از امروز باد، این آرزوی من است

**************************

 روزی بزرگان ایرانی وموبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین نیایش کند و ایشان اینگونه فرمود:


 خداوندا ، اهورا مزدا ، ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم ومردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار...!پس از اتمام نیایش عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند که چرا این گونه نیایش نمودید؟! فرمودند : چه باید می گفتم؟


 یکی گفت : برای خشکسالی نیایش مینمودید ! کوروش بزرگ فرمودند: برای جلو گیری از خشکسالیانبارهای آذوقه وغلات می سازیم... دیگری اینگونه گفت : برای جلوگیری از هجوم بیگانگان نیایش می کردید !پاسخ شنید : قوای نظامی را قوی میسازیم واز مرزها دفاع می کنیم...عده ای دیگر گفتند : برای جلوگیری از سیلهای خروشان نیایش می کردید !پاسخ دادند : نیرو بسیج میکنیم وسدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم...وهمینگونه پرسیدند وبه همین ترتیب پاسخ شنیدند...تا این که یکی پرسید : شاهنشاها ! منظور شما از این گونه نیایش چه بود؟!کوروش تبسمی نمود واین گونه پاسخ داد : من برای هر پرسش شما ، پاسخی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد من چگونه از آن باخبر گردم واقدام واقدام نمایم؟!پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور سازیم که هر عمل زشتی صورت گیرد ، اولین دلیل آن دروغ است. 

 

تصویر زن و مرد در دوران هخامنشی  

 

 زمانی گزروس به کوروش بزرگ گفت چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی...  کوروش گفت اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود؟ گزروس عددی را با معیار آن زمان گفت. کوروش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کوروش برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد.

 سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوششان رسانید. مردم هرچه در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود.کوروش رو به کزروس کرد و گفت :

 ثروت من اینجاست، اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها بودم.

**************************

 لشکر ایران آماده جنگ شده و سواران پا بر رکاب اسب ، کورش پادشاه ایران از نزدیکان خداحافظی کرده و قصد راهبری سپاه ایران را داشت . یکی از نزدیکان خبر آورد همسر سربازی چهار فرزند بدنیا آورده ، فروانروای ایران خندید و گفت این خبر خوش پیش از حرکت سپاه ایران بسیار روحیه بخش و خوش یمن است . دستور داد پدر کودکان لباس رزم از تن بدر آورده به خانه اش برود پدر اشک ریزان خواهان همراهی فرمانروای ایران بود . فرمانروا با خنده به او گفت نگهداری و پرورش آن چهار کودک از جنگ هم سخت تر است . می گویند وقتی سپاه پیروز ایران از جنگ باز گشت کورش تنها سوغاتی را که با خود به همراه آورده بود چهار لباس زیبا برای فرزندان آن سرباز بود . این داستان نشان می دهد کورش پادشاه ایران ، دلی سرشار از مهر در سینه داشت. ارد بزرگ فیلسوف کشورمان می گوید : فرمانروای مردمدار ، مهر خویش را از کسی دریغ نمی کند. 
 
می گویند سالها بعد آن چهار کودک سربازان رشیدی شدند ، آنها نخستین سربازان سپاه ایران بودند که از دیوارهای آتن گذشته و وارد پایتخت یونان شدند . نکته جالب آن است که یکی از آن چهار کودک دختر بود و نامش پارمیس که از نام دختر ارشد کورش بزرگ اقتباس شده بود.

**************************

 روزی که کوروش بزرگ وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترین کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از شهرهای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند.آن مرد به اسم “ارتب” خوانده میشد و برادرش در یکی از جنگها به دست سربازان کوروش به قتل رسیده بود.کوروش در آن روز به طور رسمی وارد صور شده بود و پیشاپیش او، به رسم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در میآوردند و ارابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و شانزده اسب سفید رنگ که چهار به چهار به ارابه بسته بودند آن را میکشید و مردم از تماشای زینت اسبها سیر نمیشدند
هیچ کس سوار ارابه آفتاب نمی شد و حتی خود کوروش هم قدم در ارابه نمی گذاشت و بعد از ارابه آفتاب کوروش سوار بر اسب می آمد. از آنجا که پادشاه ایران ریش بلند داشت و در اعیاد و روزهای مراسم رسمی، موی ریش و سرش را مجعد می کردند و با جواهر می آراستند
.
کوروش به طوری که افلاطون و هرودوت و گزنفون و دیگران نوشته اند علاقه به تجمل نداشت و در زندگی خصوصی از تجمل پرهیز می کرد، ولی می دانست که در تشریفات رسمی باید تجمل داشته باشد تا اینکه آن دسته از مردم که دارای قوه فهم زیاد نیستند تحت تاثیر تجمل وی قرار بگیرند. در آن روز کوروش، از جواهر می درخشید و اسبش هم روپوش مرصع داشت و به سوی معبد “بعل” خدای بزرگ صور می رفت و رسم کوروش این بود که هر زمان به طور رسمی وارد یکی از شهرهای امپراطوری ایران(که سکنه آن بت پرست بودند) می گردید، اول به معبد خدای بزرگ آن شهر می رفت تا اینکه سکنه محلی بدانند که وی کیش و آیین آنها را محترم می شمارد
.
در حالیکه کوروش سوار بر اسب به سوی معبد میرفت “ارتب” تیرانداز برجسته فینیقی وسط شاخه های انبوه یک درخت انتظار نزدیک شدن کوروش را میکشید
!
در صور، مردم می دانستند که تیر ارتب خطا نمی کند و نیروی مچ و بازوی او هنگام کشیدن زه کمان به قدری زیاد است که وقتی تیر رها شد از فاصله نزدیک، تا انتهای پیکان در بدن فرو می رود. در آن روز ارتب یک تیر سه شعبه را که دارای سه پیکان بود بر کمان نهاده انتظار نزدیک شدن موسس سلسله هخامنشی را می کشید و همین که کوروش نزدیک گردید، گلوی او را هدف ساخت و زه کمان را بعد از کشیدن رها کرد
.
صدای رها شدن زه، به گوش همه رسید و تمام سرها متوجه درختی شد که ارتب روی یکی از شاخه های آن نشسته بود. در همان لحظه که صدای رها شدن تیر در فضا پیچید، اسب کوروش سر سم رفت
.
اگر اسب در همان لحظه سر سم نمی رفت تیر سه شعبه به گلوی کوروش اصابت می کرد و او را به قتل می رسانید. کوروش بر اثر سر سم رفتن اسب پیاده شد و افراد گارد جاوید که عقب او بودند وی را احاطه کردند و سینه های خویش را سپر نمودند که مبادا تیر دیگر به سویش پرتاب شود، چون بر اثر شنیدن صدای زه و سفیر عبور تیر، فهمیدند که نسبت به کوروش سوءقصد شده است و بعد از این که وی را سالم دیدند خوشوقت گردیدند، زیرا تصور می نمودند که کوروش به علت آنکه تیر خورده به زمین افتاده است
.
در حالی که عده ای از افراد گارد جاوید کوروش را احاطه کردند، عده ای دیگر از آنها درخت را احاطه کردند و ارتب را از آن فرود آوردند و دست هایش را بستند

کوروش بعد از اینکه از اسم و رسم سوءقصد کننده مطلع گردید گفت که او را نگاه دارند تا اینکه بعد مجازاتش را تعیین نماید و اسب خود را که سبب نجاتش از مرگ شده بود مورد نوازش قرار داد و سوار شد و راه معبد را پبش گرفت و در آن معبد که عمارتی عظیم و دارای هفت طبقه بود مقابل مجسمه بعل به احترام ایستاد. کوروش بعد از مراجعت از معبد، امر کرد که ارتب را نزد او بیاورند و از وی پرسید برای چه به طرف من تیر انداختی و می خواستی مرا به قتل برسانی؟

  ارتب جواب داد ای پادشاه چون سربازان تو برادر مرا کشتند من می خواستم انتقام خون برادرم را بگیرم و یقین داشتم که تو را خواهم کشت، زیرا تیر من خطا نمی کند و من یک تیر سه شعبه را به سوی تو رها کردم، ولی همین که تیر من از کمان جدا شد، اسب تو به رو درآمد و اینک می دانم که تو مورد حمایت خدای بعل و سایر خدایان هستی و اگر می دانستم تو از طرف بعل و خدایان دیگر مورد حمایت قرار گرفته ای نسبت به تو سوءقصد نمی کردم و به طرف تو تیر پرتاب نمی نمودم
!
کوروش گفت در قانون نوشته شده که اگر کسی سوءقصد کند و سوءقصد کننده به مقصود نرسد دستی که با آن می خواسته سوءقصد نماید باید مقطوع گردد. اما من فکر می کنم که هنگامی که به طرف من تیر انداختی با هر دو دست مبادرت به سوءقصد کردی و با یک دست کمان را نگاه داشتی و با دست دیگر زه را کشیدی
. ارتب گفت همین طور است. کوروش گفت هر دو دست در سوءقصد گناهکار است و من اگر بخواهم تو را مجازات نمایم باید دستور بدهم که دو دستت را قطع نمایند ولی اگر دو دستت قطع شود دیگر نخواهی توانست نان خود را تحصیل نمایی، این است که من از مجازات تو صرفنظر می کنم.
  ارتب که نمی توانست باور کند پادشاه ایران از مجازاتش گذشته، گفت ای پادشاه آیا مرا به قتل نخواهی رساند؟ کوروش گفت : نه. ارتب گفت ای پادشاه آیا تو دست های مرا نخواهی برید؟ کوروش گفت: نه. ارتب گفت من شنیده بودم که تو هیچ جنایت را بدون مجازات نمی گذاری و اگر یکی از اتباع تو را به قتل برسانند، به طور حتم قاتل را خواهی کشت و اگر او را مجروح نمایند ضارب را به قصاص خواهی رسانید
.
کوروش گفت همینطور است.ارتب پرسید پس چرا از مجازات من صرفنظر کرده ای در صورتیکه من میخواستم خودت را به قتل برسانم؟پادشاه ایران گفت:برای اینکه من میتوانم از حق خود صرفنظر کنم، ولی نمیتوانم از حق یکی از اتباع خود صرفنظر نمایم چون در آن صورت مردی ستمگر خواهم شد
.
ارتب گفت به راستی که بزرگی و پادشاهی به تو برازنده است و من از امروز به بعد آرزویی ندارم جز این که به تو خدمت کنم و بتوانم به وسیله خدمات خود واقعه امروز را جبران نمایم. کوروش گفت من می گویم تو را وارد خدمت کنند
.
 از آن روز به بعد ارتب در سفر و حضر پیوسته با کوروش بود و می خواست که فرصتی به دست آورد و جان خود را در راه کوروش فدا نماید ولی آن را به دست نمی آورد. در آخرین جنگ کوروش که جنگ او با قبایل مسقند بود نیز ارتب حضور داشت و کنار کوروش می جنگید و بعد از آنکه موسس سلسله هخامنشی (کوروش بزرگ
) به قتل رسید، ارتب بود که با ابراز شهامت زیاد جسد کوروش را از میدان جنگ بدر برد و اگر دلیری او به کار نمی افتاد شاید جسد موسس سلسله هخامنشی از مسقند خارج نمی شد و آنها نسبت به آن جسد بی احترامی می کردند، ولی ارتب جسد را از میدان جنگ بدر برد و با جنازه کوروش به پاسارگاد رفت و روزی که جسد کوروش در قبرستان گذاشته شد، کنار قبر با کارد از بالای سینه تا زیر شکم خود را شکافت و افتاد و قبل از اینکه جان بسپارد گفت : بعد از کوروش زندگی برای من ارزش ندارد.


 دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * 

 وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 دشوارترین قدم، همان قدم اول است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

 وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 من یاور یقین و عدالتم، من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 در سرزمینی که نتوان مردانه زیست، مردانه مردن زندگیست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن ، تعظیم انان همانند خم شده دو سر کمان است ، که هرچه بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 به یاد داشته باش . . . مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش . . . اگر مهربان باشی تو   را   به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند ولی مهربان باش . . .
 اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و درستکار باش،
  نیکی های امروزت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش.  

 بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد و در نهایت میبینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند(مزدا) است نه میان تو و مردم . . . 

**************************

 خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوها یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از  آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. 

**************************

 به خاطر سه چیز هیچگاه کسی را مسخره نکنید : چهره، پدرومادر و زادگاه چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد  آنها ندارد. 

**************************

 ازکسانیکه از من متنفرند ممنونم، آنان مرا قویترمیکنند. ازکسانیکه مرا دوست دارند ممنونم، آنان قلب مرا  بزرگترمیکنند. از کسانیکه مرا ترک میکنند ممنونم، آنان به من یادآوری میکنند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.  ازکسانیکه بامن میمانند ممنونم، آنان مفهوم دوست داشتن واقعی را به من می آموزند.

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر:1.متنفر نباش 2.عصبای نشو 3.ساده زندگی کن 4.کم توقع باش 5.همیشه  لبخند بزن 6.زیاد ببخش 7.یک دوست خوب داشته باش.  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 در روزگاری که لبخند آدمها به خاطر زمین خوردن توست برخیز تا بگریند. 

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 باران باش و ببار ، نپرس کاسه های خالی از آن کیست...؟  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  دستت را به من بده تا از آتش بگذریم آنان که سوختند همه تنها بودند.  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  ایرانی هیچ گاه زانو نمیزند حتی اگر آسمانش کوتاهتر از قامتش باشد.   

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای و  به هر کس بدی کنی به او باخته ای، پس بسازیم و نبازیم.  

.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطای دوستانت بساز.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  به هرکس نیکی کنی او را ساخته ای و  به هر کس بدی کنی به او باخته ای، پس بسازیم و نبازیم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد گورکن گمنامی است که دل به  دفن دانایی بسته است مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ، مردمان من خان و مان  من اند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 به یادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛ محبت  کنید چه به دوست ، چه به دشمن...! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  او که شادمانی را از مردم بگیرد، بی شک از گماشتگان شیطان است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  آزادانه بیندیش , دشمنان را ببخش , گرفتاری را فراموش کن , امیدوار باش , موهبت هارا  بشناس , نگران نباش , بعضی مشکلات را به دست زمان بسپار , ببخش وایثار کن , اعتماد کن تا  بدست آوری , به اختران خیره شو , در همه چیز زیبایی راببین , سخت کوش باش وخردمند ,  برای خود زمان را بساز ، دل بسپار , آهسته رو , درآمدن آفتاب را بنگر , به زندگی اعتماد  کن , ببال , گریه کن اگر بدان نیاز داری...

 

کوروش بزرگ


متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر:اینک که به یاری مزدا ُتاج سلطنت ایران و بابل و کشورها ی جهات اربعه را به سر گذاشته ام اعلام می کنم:که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهدُ دین و آیین و رسوم ملت هایی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من ُ دین و آیین و رسوم ملتها یی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار دهندو به آنها توهین نمایند.به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است مرا به سلطنت قبول کند یا نکند ُ و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت مال منقول یا غیر منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب آن تصرف نماید.من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاد است که هر دینی که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط به اینکه به حقوق دیگران لطمه نزند .من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیر ی که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد .مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و رسم بردگی باید به کلی از جهان بر افتد .و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملت های ممالک اربعه به عهده گرفته ام موفق گرداند.دعای کوروش بزرگ در حق سرزمین ایران:اهورامزدا این سرزمین را ُ این مرزوبوم را ُ از کینه از دشمن ُ از دروغ ُ و از خشکسالی حفظ کند.

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام اعلام می کنم: که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آیین و رسوم ملت هایی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آیین و رسوم ملتها یی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار دهند و به آنها توهین نمایند.  

به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است مرا به سلطنت قبول کند یا نکند و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.  

به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند  و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد. به یاری مزدا تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت مال منقول یا غیر منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب آن تصرف نماید.من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.  

من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاد است که هر دینی که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط به اینکه به حقوق دیگران لطمه نزند .  

من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیر ی که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.  

من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و رسم بردگی باید به کلی از جهان بر افتد و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملت های ممالک اربعه به عهده گرفته ام موفق گرداند. 

 

کتیبه صلح کوروش